Schapen

Historie

Drents Heideschaap

Het Drents Heideschaap is het oudste schapenras van het vaste land van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 v. Chr. komt het in Drenthe voor; waarschijnlijk met de emigranten meegekomen vanuit Frankrijk. Het Drents Heideschaap is hiermee het laatste overblijfsel van een schapenhouderij zoals deze hier zo’n 6000 jaar geleden al plaatsvond.

Het Drents Heideschaap is, in tegenstelling tot de meer veredelde schapenrassen, in staat te leven op schrale heidegronden. In vorige eeuwen hebben heideschapen een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de landbouwgronden. Overdag zwierf de kudde onder leiding van de herder en zijn honden over de hei. ’s Nachts werden de schapen in de schaapskooi opgesloten. De in de kooi verzamelde mest werd vermengd met heideplaggen en hiermee het es(akkerland) bemest. Zonder schapenmest was akkerbouw in die tijd praktisch onmogelijk.

Toen de kunstmest zijn intrede deed, werd schapenmest overbodig. Heidevelden werden ontgonnen en de heideschapen waren niet meer nodig. Omdat een heideschaap verder weinig productief is, is hiermee de economische basis weggevallen. Hierdoor zijn de Drents Heideschapen van het oude type voor een groot deel verdwenen.

Op de schralere heidegronden werd steeds vaker een Schoonebeeker ram ingezet. Zo ontstond een tussenras: het zogenaamde Drents Heideschaap van het Nieuw Type. Dit schaap heeft de kromme neus van de Schoonebeeker en vaak ook de kleuraftekening in de wol. De horens van de rammen zijn enigszins gedegenereerd, zij hebben een nauwere spiraal en groeien dichter langs de wangen. Soms groeien de punten van de horens zelfs in wang of kaak. Een groot deel van de Drents Heideschapen die we nu tegenkomen zijn van het nieuwe type.

De laatste halve eeuw

Uitsterven van beide rassen leek welhaast onontkoombaar. Maar gelukkig stichtte men in Ruinen in 1949 een kudde van het Drents Heideschaap. De schapen kwamen uit de restanten van de kudde van Kralo, van Wessel Luten uit Ruinen, van Willem Huizing uit Emmen en van enkele particulieren. Huizing werd de vaste scheper, Luten werd onregelmatig ingeschakeld als herder.

In Westerbork waakte scheper Noordhuis over een kleine kudde Schoonebeekers. Als Noordhuis deze groep niet halsstarrig had verdedigd, dan zou het Schoonebeeker schaap weggevaagd zijn.

Er waren op zeker moment in feite dus nog maar twee kuddes met min of meer raszuivere dieren. Maar er was geen enkele instantie die zich doelbewust bezig hield met vastlegging en bewaking van raskenmerken. Het in stand houden van de kudde was het hoogste doel.

In 1977/’78 maakte W. van Helden van de, toen pas opgerichte, Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) ook de bestanden van het Drentse Heideschaap en de Schoonebeeker. Hij trof vooral kruisingen aan, zowel bij particulieren als ook bij de kuddes. Iedereen was van goede wil, maar er was geen gezamenlijk verband of richting.

De Nederlandse Fokkersvereniging het Drentse Heideschaap bestaat sinds 1985. Het voornaamste doel is het stimuleren van de fokkerij van het oude type Drents Heideschaap.

De initiatiefnemers waren Frans Westenbrink, Bert van Opstal en Wim Dimmers. Eerstgenoemde stond al enige tijd in contact met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. De eerste informatiefolder en de rasbeschrijving van het Drents Heideschaap werden opgesteld in nauw overleg met foktechnisch inspecteur Van Helden van de SZH.

De eigenaren van schaapskuddes in Drenthe (meest stichtingen en semi-overheid) stonden aanvankelijk belangstellend langs de kant, maar deden niet mee. Zij hadden hun handen vol aan het redden van de hei en het vergaren van fondsen voor de instandhouding van de kuddes.

In het najaar van 1985 werd de eerste rammenbespreekdag gehouden: een landelijk gebeuren dat inzicht gaf in de kwaliteit van het Drents Heideschaap in Nederland. In 1986 werd een registratiesysteem opgezet.

Feitelijk werd vanaf het begin geprobeerd ook de Schoonebeeker “mee te nemen”, verschillende leden hadden enkele exemplaren van dit zeer zeldzame ras aangeschaft. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd de Schoonebeeker formeel als tweede ras toegevoegd in de doelstellingen van de vereniging. In 1991 werden de eerste Schoonebeekers geregistreerd.

Al vanaf de oprichting is het de bedoeling om de (in de beide rassen voorkomende) diversiteit te behouden door zoveel mogelijk goede dieren tot de fok toe te laten. Bij de keuringen worden daarom geen kampioenen gekozen, want anders bestaat het risico dat iedereen wil fokken met de kampioenschapen of nakomelingen daar van. Dan zou het risico dreigen van inteelt en het verdwijnen van de in de rassen voorkomende kleurschakeringen. De fokbasis mag niet te smal worden doordat kampioensrammen jarenlang “op tournee” gaan.

De “grote” kuddes doen inmiddels mee in de Fokkersvereniging. Zij betrekken geregistreerde rammen en laten hun ooien ook door de keurmeesters beoordelen. Dat heeft het aantal geregistreerde dieren fors verhoogd. In de kuddes worden altijd meerdere rammen tegelijk toegelaten in de dektijd. Het splitsen van de kudde en het administreren van individuele dekkingen is (te) arbeidsintensief en dus te duur. Bovendien hebben kuddes ook een toeristische functie en het is daarom ongewenst om in de dektijd de kuddes uit elkaar te laten vallen. Het inzetten van meerdere rammen tegelijkertijd heeft echter ook aantrekkelijke kanten, speciaal in de grote kuddes op de heide: de natuurlijke selectie in de oorspronkelijke biotoop helpt de juiste eigenschappen in de rassen te bewaren en te versterken.

Jammer genoeg blijkt door de jaren heen dat de instandhouding van de kuddes niet is verzekerd. De kuddes worden mede door particuliere giften en overheidssubsidies overeind gehouden. Regelmatig moet gestreden worden voor continuering van die noodzakelijke steun. Met wisselend succes wordt geprobeerd om door verkoop van het smakelijke vlees de kassen te spekken.

Verschillende kuddes zijn eigendom van natuurbeheerders. De eerste taak van de schapen is dan het terrein te helpen beheren, dat wil zeggen overtollige grassen, struiken en boomopslag van de heide weg te grazen. Zolang een schaapskudde goedkoper is dan menskracht worden deze voordelige grasmaaiers aangehouden. Maar op veel plaatsen worden (vaak exotische) “grote grazers” ingezet: paarden (Przewalski, Koniks), runderen (Schotse Hooglander, oeros, Dexter, Limousin, Heckrund).

De cultuurhistorische betekenis van de inlandse schapenrassen heeft niet de prioriteit die wij graag zouden willen zien.

De registratie door onze vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig internationaal erkend stamboek waarin de beide rassen, het Drentse Heideschaap en de Schoonbeeker, zijn opgenomen. Deze rassen zijn mede door het werk van onze vereniging uit de acute gevarenzone gekomen. Dat succes te continueren en uit te bouwen blijft een schone taak voor onze vereniging.

Huidige functie van Drents Heideschapen

Een functie die het Drents Heideschaap altijd al had, is bewaard gebleven, namelijk het in stand houden van de heidegebieden. Wanneer een heidegebied niet wordt begraasd, verandert het in een grasvlakte en/of bos. Om deze reden laat men vaak, al dan niet als kudde, heideschapen op deze gebieden grazen. Veel van deze kuddes worden dan ook met gemeenschapsgelden in stand gehouden.

Naast deze schaapskuddes worden er ook veel Drents Heideschapen door particulieren gehouden. Zonder de inzet van deze fokkers is instandhouding van het Drents Heideschaap (oud type) bijna een onmogelijke opgave. Het aantal Drents Heideschapen in Nederland is moeilijk te schatten. Zeker is het dat dit ras tot een der zeldzaamste rassen van Nederland behoort. Er zijn anno 2012 ongeveer 3700 geregistreerde volwassen Drents Heideschaap ooien en 220 goedgekeurde fokrammen.

De kerry hill

GESCHIEDENIS

 Golvende groene heuvels in Wales, vlakbij het plaatsje Kerry in de buurt van Newtown, Montgomeryshire (Powys).  Sinds mensenheugenis zijn deze “Hills of Kerry” bezaaid met opvallende schapen, wit en zwart getekend, trots, fier   en mooi. Het “Agricultural Survey of Wales” uit 1809 vermeldde al:“Er is een karakteristiek ras in de Kerry Hills dat waarschijnlijk het enige is in Noord Wales dat een perfecte wol produceert…”En sinds 1899 bestaat er al een officiële Stamboek registratie, het zogenaamde “Kerry Hill Flockbook”.Geregistreerde schapen zijn op alle Britse eilanden en Ierland te vinden en sinds 1992 ook in Nederland.                       EIGENSCHAPPENDe kerry hill is een sober en sterk ras dat zich goed aan verschillende voedings- en weerscondities weet aan te passen.Kerry Hill’s zijn gezond, levendig en hebben een goede weerstand tegen ziektes.
Op gebitten en poten is door de jaren heen streng geselecteerd.

Het Kerry Hill schaap is vrij fors, de rug is lang en recht, de hals is stevig met opgeheven kop.
De oren van gemiddelde lengte staan hoog op de kop geplaatst.
De borst is breed en goed bespierd, en de ribben zijn gewelfd.
Het kruis is ruim, de achterhand goed ontwikkeld en het beenwerk is grof en sterk. Het schaap heeft een dicht wit vacht (stapel-lengte ±10cm, gewicht ± 3 kg.) en levert zachte wol van zeer goede kwaliteit.  De niet bewolde delen van het dier (kop, oren en poten) hebben de zwart-wit tekening, een zwarte neus en bek en een scherp  gedefinieerde  zwart-witte aftekening op de kop en de  poten.                   OOI EN RAM Zowel de ooi als de ram zijn hoornloos. Het gewicht van volwassen dieren varieert voor ooien van 55-65 kg en voor rammen van 65-75 kg.
De ooien zijn vruchtbaar en kunnen in principe al in december of januari aflammeren.Ze hebben goede moedereigenschappen en de gemiddelde worpgrootte ligt op 1,7. De kwaliteit van de moedermelk is zeer goed en de lammeren kunnen al snel voor zichzelf zorgen.
De rammen hebben een krachtige viriele uitstraling, hebben een goede dekdrift en zijn zeer vruchtbaar.

SKUDDE

Geschiedenis

De Skudde is een oud landras dat oorspronkelijk werd gehouden in het Baltisch gebied, Oost Pruisen en in de Zwitserse Alpen. Dit kleine dorpsschaap moest zijn kostje opscharrelen op de veengebieden, de heide en in bergachtige streken. De arme boeren en de dagloners hielden deze schapen in kleine kuddes.

De naam “Skudde” komt waarschijnlijk uit het slavisch taalgebied en kan afgeleid zijn van de stad Skuoda in Litouwen; maar evengoed van de Litouws-Poolse lokroep “skudi” (schapen). In 1930 waren er nog ongeveer 70.000 Skuddes. De Skudde is teruggefokt in enkele dierentuinen in Duitsland met restbestanden uit het oorspronkelijke gebied.

Kenmerken

Het Skuddeschaap behoort tot de zeldzame huisdierrassen. Het is een klein kortstaart schaap. De Skudde is een karaktervol, edel dier met de alertheid van de oude primitieve landrassen. Afstammend van de oude oerrassen en verwant aan de Scandinavische kortstaart en de Noorse pelsschapen.

De kop van een Skudde is sprekend met fijn neusbeen en levendige ogen. De ram heeft fraai gedraaide horens, maar is ondanks dit imponerende uiterlijk niet agressief, maar heeft een sterk kudde-instinct. De ooien kunnen hoorndragend zijn.
De vacht is overwegend lang met een fijne onderwol en een wat ruigere bovenvacht, het zogenaamde gemengde type.

Volgroeide rammen wegen circa 45 kg, worden 50 – 60 cm hoog en zijn altijd gehoornd.
Een volwassen ooi weegt 35 – 40 kg bij een hoogte van 50 – 55 cm.
De dieren zijn wit, zwart, goudbruin, blauwgrijs met zwarte poten of bont. In oude rasbeschrijvingen uit Zwitserland wordt ook gesproken over vosrode en bonte varianten.
Door milieu en afstamming kunnen de dieren sober en het hele jaar door buiten gehouden worden. Een eenvoudige beschutting voor de zon of langdurige regen is wel wenselijk.
Het ras kenmerkt zich door een goede vruchtbaarheid en een asaisonale bronst.

Eigenschappen:

  • Sober
  • Grote weerstand tegen ziekte
  • Sterke klauwen
  • Jaarrond bronst
  • Goede moedereigenschappen en vruchtbaar
  • Probleemloze aflammering
  • Fokwaardig tot hoge leeftijd
  • Mager smakelijk vlees, zonder scherpe schaap- of wildsmaak

Rackaschaap

Historie
De Racka is een zeer oud ras en behoort tot de familie van Zackalschapen. Al meer dan 8000 jaar geleden zijn schapen op Egyptische muurschilderingen afgebeeld met schroefvormige horens en een lange staart. Waarschijnlijk is de Hongaarse Racka een nazaat van de afgebeelde dieren.
Bijzonderheden
De Racka staat nog dicht bij de natuur en is alert, gehard en sober. Het is een echt kuddedier. Er zijn 2 kleurvariëteiten: zwart en wit (tankleurig hoofd en poten). Kenmerkend zijn de V-vormige, gedraaide hoorns die wel 50 cm lang kunnen worden.
Vruchtbaarheid
Jonge ooien zijn geslachtsrijp vanaf  6 maanden. Ze lammeren gemakkelijk af en hebben goede moedereigenschappen. De bronst is seizoensgebonden, lammerpercentage 115%.  De lammeren zijn bij de geboorte zeer vitaal en groeien snel.

Door de speciale wolstructuur heeft dit ras minder last van myiasis. De wol is zeer geschikt om te vilten. Het aantal microns in een vacht varieert van 12-40.
Algemeen voorkomen
De Hongaarse Racka is een sober schaap en nauw verwant aan zeer oude schapenrassen. Het is een opvallend dier vanwege de fiere houding, de alert­heid en de kurkentrekkerachtige hoorns die in een V‑vorm op het hoofd ge­plaatst zijn. Er is een witte en een zwarte rasvariant. Gewicht van de ooien 35-45 kg. Gewicht rammen 55-60 kg.