Voorwaarden

Prijslijst: ( prijswijziging per februari 2018) alle prijzen zijn incl 21% BTW

Losse les schapendrijven/hoeden + aanlegtest                                                  €20Lespakket van 10 lessen als u met 1 hond komt trainen                                  €175lespakket 5 lessen als u met 1 hond komt trainen                                             €90lespakket 10 lessen als u met 2 honden tegelijk komt trainen                        €300lespakket 5 lessen als u met 2 honden tegelijk komt trainen                          €150abbonement maandelijks bedrag, vrij trainen incl les                                      €85Vrij trainen onder toezicht. zonder toezicht bespreekbaar                             €10De lespakketten zijn 6 maanden geldig daarna komen de lessen te vervallen. Voorwaarden en een paar huis regelsHuisregels:* honden dienen buiten de lessen aangelijnd op het trainveld te zijn.* hondenpoep wordt opgeruimd. Er zijn 2 poopscoops aanwezig op het veld of u heeft poepzakjes bij u.* honden die een besmettelijke diaree of andere aandoening hebben moeten een keertje overslaan.

per ingang vanaf 15-2-2018

Algemene voorwaarden Star Sheepdogs. Op onze lessen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

A. Algemeen Alle tussen de Star Sheepdogs en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen. Cursisten trainen te allen tijde op eigen risico bij Star Sheepdogs. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers aanwezig te zijn tijdens de lessen. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen. De lessen zijn op afspraak welke u via o.a. onze faceboek groep “Star Sheepdogs cursisten“ zelf kunt boeken. De vakanties en vrije dagen worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de planning van de lessen.De cursisten dienen altijd het cursusgeld per bank of contant te voldoen vóór aanvang van de lessen,of maandelijkse abbonementen bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les. Inschrijving verplicht tot betaling van het gehele lespakket of maandelijks abbonement. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Indien door ziekte of overmacht het lespakket moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden. Het cursusgeld is voor een vast aantal lessen, bestaande uit: Losse les schapendrijven/hoeden + aanlegtest                                                  €20

Lespakket van 10 lessen als u met 1 hond komt trainen                                  €175

lespakket 5 lessen als u met 1 hond komt trainen                                             €90

lespakket 10 lessen als u met 2 honden tegelijk komt trainen                        €300

lespakket 5 lessen als u met 2 honden tegelijk komt trainen                          €150

abbonement maandelijks bedrag, vrij trainen incl les                                      €85

Vrij trainen onder toezicht. zonder toezicht bespreekbaar                             €10

De lespakketten zijn 6 maanden geldig, daarna komen de lessen te vervallen.

C. Reglement van orde Alle cursisten dienen op tijd voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.Honden komen verzorgt en gezond op les.Op het trainveld van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn. Honden die lessen volgen dienen gezond te zijn. Bij overdraagbare aandoeningen dient de hond eerst uit te zieken voor hij weer komt trainen. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.Wij verwachten dat u thuis ook aan de gehoorzaamheid van uw hond en evt besproken oefeningen werkt.Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.Star Sheepdogs wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.Als er op het trainveld een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken en/of te drinken

D. AdviezenEen bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Star SheepdogsHet verkregen advies is gebaseerd op de ervaring van Star Sheepdogs.Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Star Sheepdogs voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA–verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd..